مشاوره

هنرستان حرفه ای انقلاب اسلامی

نام : حسن

نام خانوادگی : بابایی

سمت : مشاوره

سمت قبلی : -

سابقه خدمت : ۳ سال

سابقه تدریس : ۳ سال

رشته تحصیلی : مشاوره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره

مدارس محل خدمت : هنرستان حرفه ای انقلاب اسلامی – دبیرستان نمونه حکیم فردوسی

پست الکترونیکی :  -